Condicions de compra

E-COMMERCE

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció

Aquest document contractual regeix les condicions generals de contractació de productes o serveis (d’ara endavant, «Condicions») a través de la pàgina web , propietat de LA SANDWICHERÍA DE LLEIDA, S.L., d’ara endavant, el PRESTADOR, les dades del qual trobareu també a l’Avís Legal d’aquesta Web.

Aquestes Condicions es poden modificar en qualsevol moment. És responsabilitat de l’USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es troben vigents en el moment d’executar les comandes.

Els contractes no estan subjectes a cap formalitat amb excepció dels supòsits expressament esmentats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta llei o en d’altres d’especials.

L’acceptació d’aquest document comporta que l’USUARI:

Ha llegit, entén i comprèn el que s’hi exposa.

És una persona amb prou capacitat per contractar. Assumeix totes les obligacions que s’hi disposen.

Aquestes obligacions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions que s’efectuïn a través del lloc web del PRESTADOR.

El PRESTADOR informa que el començ és responsable i coneix la legislació vigent dels països als quals envia els productes i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

D’una banda, el PRESTADOR dels productes o serveis contractats per l’USUARI és LA SANDWICHERÍA DE LLEIDA, S.L., amb domicili social C. ALCALDE PUJOL, 11-13, 25006 – LLEIDA, NIF B-25334527 y con teléfono de atención al cliente 973 26 37 08.

I de l’altra, l’USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte

Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l’USUARI en el moment en què accepta la casella corresponent durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de compravenda comporta l’entrega, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un producte o servei concret.

Procediment de contractació

L’USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, ha de ser major d’edat i s’ha de donar d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requereixin, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada en l’Avís legal i la Política de privacitat d’aquest lloc web.

L’USUARI ha de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, i comprometre’s a fer-ne un ús diligent i a no posar-los a disposició de tercers, així com a informar-ne el PRESTADOR de la pèrdua o robatori o del possible accés per un tercer no autoritzat, de manera que aquest en procedeixi al bloqueig immediat.

Un cop creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb el que exigeix l’article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 1. Clàusules generals de contractació.
 2. Enviament de comandes.
 3. Dret de desistiment.
 4. Reclamacions.
 5. Força major.
 6. Competència.
 7. Generalitats de l’oferta.
 8. Preu i termini de validesa de l’oferta.
 9. Despeses de transport.
 10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
 11. Procés de compra.
 12. Garanties i devolucions.
 13. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Tret que hi hagi estipulació particular per escrit, l’efectuació d’una comanda al PRESTADOR suposa l’acceptació per part de l’USUARI d’aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l’USUARI pot diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT DE COMANDES

El PRESTADOR no enviarà cap comanda ni activarà cap servei fins que no hagi comprovat que s’ha efectuat el pagament.

Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant ecológica SERVEIS AMB COR, Carrer Canonge Brugulat, 23,25003 Lleida, F-25850652, segons la destinació designada lliurement per l’USUARI.

Execució del contracte a distància

Les dates o terminis d’entrega són aproximatives, per la qual cosa, un retràs no constitueix un incompliment essencial. El termini d’entrega estarà compres entre els 30 i els 45 minuts, segons l´adreça escollida. S’ha d’entendre aquest terme sempre que s’hagi confirmat la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament complet de la comanda.

El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat en cas que l’entrega del producte o servei no acabi efectuant-se, si les dades facilitades per l’USUARI són falses, inexactes o incompletes.

L’entrega es considerarà efectuada en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’USUARI.

3. DRET DE DESISTIMENT

El dret de desistiment no es pot aplicar en els següents casos:

 1. Quan es tracti de productes de consum inmediat o els quals, per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes al’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març.
 2. En el subministrament de productes confeccionats conforme a les especificacions de l’USUARI o claramentpersonalitzats.
 3. En el subministrament de productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

4. RECLAMACIONS

Qualsevol reclamació que l’USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible. Les reclamacions es poden efectuar a les següents adreces de contacte:

Postal: LA SANWICHERÍA DE LLEIDA, S.L., C. ALCALDE PUJOL, 11-13, 25006 – LLEIDA

Teléfono: 973 26 37 08. Mail: comandes@lasandvitxeria.com

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

De conformitat amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua com a intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb totes dues parts per arribar a un acord, amb la possibilitat de suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no es faran responsables davant de qualsevol falta causada per una força major. El compliment de l’obligació es demorarà fins que desaparegui la causa de força major.

6. COMPETÈNCIA

Resta prohibit per a l’USUARI cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractats en la venda.

Si alguna estipulació d’aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectades de cap manera, ni sofriran cap tipus de modificació.

L’USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L’OFERTA

S’entén que totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR estan sotmeses a aquestes Condicions.

No tindrà efecte cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de LA SANDWICHERÍA DE LLEIDA, S.L. o al que s’estipuli aquí, tret que hi hagi un pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR. En aquest cas, aquests pactes particulars hi prevaldran.

Gràcies als constants avenços tècnics i millores dels productes, el PRESTADOR es reserva la facultat de modificar-ne les especificacions respecte de la informació facilitada en la publicitat, fins que no afecti el valor dels productes oferts. Així mateix, aquestes modificacions tindran validesa en cas que, per qualsevol causa, es veiés afectada la possibilitat de subministrament dels productes oferts.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA

Els preus que s’indiquen respecte de cada producte inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin aplicar-s’hi. Aquests preus, tret que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviament o qualsevol altre servei addicional i annex al producte o servei adquirit.

Els preus aplicats a cada producte són els que estan publicats al lloc web i s’expressen en la moneda EURO.

Abans d’efectuar la compra, podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no s’efectuï la comanda.

Qualsevol pagament efectuat al PRESTADOR comporta l’emissió d’una factura a nom de l’USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment d’efectuar la comanda. Aquesta factura s’enviarà juntament amb el producte adquirit, així com en PDF a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’USUARI.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’USUARI pot contactar mitjançant el telèfon d’atenció al client del

PRESTADOR973 26 37 08 o a través del correu electrònic a l’adreça comandes@lasandvitxeria.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT

Els preus no inclouen despeses d’enviament o comunicación. Pel cas de demanar un enviament fora de la zona de distribució es podrán carregar les despeses extraordinàries produides.

Els ports es calcularan en el moment de guardar la cistella o pressupost.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES

El pagament es realitzarà amb Targeta de crèdit: no s’aplicaran ni descomptes ni càrrecs adicionals.

Mesures de seguretat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.

El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir-hi de manera negativa.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA

Cistella (simulació de pressupost)

Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. En aquesta, només s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop guardada la cistella es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïdes.

Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només es tracta d’un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts. L’usuari acepta l´enviament de comunicacions electròniques per enrecordar l’estat de la comanda i la finalització del proces de compra.

Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els següents passos per formalitzar-la correctament:

 1. – Comprovació de les dades de facturació.
 2. – Comprovació de l’adreça d’enviament.
 3. – Selecció de la forma de pagament.
 4. – Efectuar la comanda (comprar).

Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l’USUARI confirmant la realització de la comanda.

12. GARANTIES I DEVOLUCIONS

Tots els productes i menus oferts a través del lloc web han estat elaborats amb els màxims standars de higiene i de control alimentari, essent tots acabats d’elaborar.

Excepte prova en contra, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte i s’ajusten a la descripció i qualitats manifestades per LA SANDWICHERÍA DE LLEIDA S.L. i són aptes per al consum immediat. En tractar-se de productes recentment elaborats, han de consumir-se dins de les 24 hores del seu lliurament, podent conservar-se en el congelador. La conservació en nevera o congelador podrà alterar l’aparença i gust dels productes, no sent responsabilitat del PRESTADOR aquestes alteracions.

Responsabilitat del PRESTADOR i drets de l’USUARI

LA SANDWICHERÍA DE LLEIDA, S.L. ha de respondre davant l’USUARI de qualsevol falta de conformitat que hi hagi en el moment d’entregar el producte. de conformitat amb l’article 6 del Codi Civil, qualsevol renúncia prèvia dels drets de l’USUARI o actes realitzats en frau es consideren nuls.

Substitució dels productes

Si el producte no és conforme amb el contracte, l’USUARI pot optar entre exigir-ne la substitució o la devolució del import. Així que l’USUARI comuniqui a LA SANDWICHERÍA DE LLEIDA, S.L. l’opció escollida, totes dues parts hauran d’atenir-s’hi. Aquesta decisió de l’USUARI s’entén sens perjudici del que estableix l’article IV següent per als supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el producte en conformitat amb el producte ofertat a la web. No es pot entendre que el producte no ès conforme quan afecti al gust, sabor o olor del producte, que pugui ser apreciar incorrectament de forma subjetiva per l’usuari.

Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi a LA SANDWICHERÍA DE LLEIDA, S.L.costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, i si la forma de sanejament alternativa es pogués efectuar sense inconvenients majors per a l’USUARI.

La substitució del producte per fallades en l’elaboració serà per compte de la SANDWICHERÍA DE LLEIDA, S.L.


L’USUARI haurà d’informar LA SANDWICHERÍA DE LLEIDA, S.L. de la falta de conformitat en el termini de trenta minuts des del moment del lliurament.

ompletar el sanejament.

13. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen o s’interpreten d’acord amb la legislació espanyola en allò que no s’hi disposa. El PRESTADOR i l’USUARI acorden sotmetre als jutjats del domicili de l’USUARI qualsevol controvèrsia que es pugui suscitar de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions.

En cas que l’USUARI tingui el domicili fora d’Espanya, el PRESTADOR i l’USUARI se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals més propers a la població LLEIDA (Espanya).